Este documento establece as Condicións Xerais de Contratación da páxina web. esporaefungo.es, cuxa finalidade é a compravenda de produtos de SETAS GOURMET DE GALICIA SL. (en adiante, Espora & Fungo), con NIF B09707662 e enderezo situado en Calle Vía Édison 19A, 15890 Santiago de Compostela, A Coruña, por aquelas persoas físicas ou xurídicas (en diante, persoa contratante ou usuario) que manifesten a súa vontade de adquirir os produtos que se poñan á súa disposición na tenda web. esporaefungo.es mediante a solicitude realizada por medios electrónicos, concretamente, a través de Internet a través da devandita páxina web da súa titularidade Espora & Fungo.

1. Información e documentación contractual. Aceptación do contrato

As presentes Condicións Xerais de Contratación están publicadas permanentemente na páxina web esporaefungo.es, propiedade de Espora & Fungo, e cada usuario poderá arquivalos, imprimilos e, polo tanto, ser previamente informado das condicións nas que se contratarán os produtos da tenda (en diante, o produto).

Así mesmo, reitíranse as presentes Condicións Xerais xunto co resumo da solicitude concreta -produto/s concreto/s contratados, custo con indicación de impostos se é o caso, gastos de envío, etc.- para a súa aceptación expresa por parte do contratante, facendo clic en “Teño ler e aceptar os termos e condicións”, cada vez que se realice unha solicitude específica a través da páxina web.

Non é tecnicamente posible que a persoa contratante complete a solicitude sen a aceptación das presentes Condicións Xerais. Para que a persoa contratante poida realizar esta aceptación e, polo tanto, realizar a solicitude, deberá facilitar os seus datos ao realizar o pedido en esporaefungo.es, momento no que acepta estas Condicións e a Política de Privacidade do sitio web.

A persoa contratante, mediante a aceptación das presentes Condicións, presta o seu consentimento expreso e sen reservas Espora & Fungo realizar as operacións de recollida necesarias para a adquisición do produto que contrata, autorizando expresamente Espora & Fungo realizar pagamentos nos medios de pagamento que ela mesma teña seleccionados, ou ingresados ​​desde a zona segura habilitada para tal fin, de acordo coa normativa de servizos de pagamento.

As presentes Condicións Xerais, xunto coa solicitude concreta realizada a través de Internet polo contratante –tamén denominadas “Condicións Particulares”– configuran o contido do contrato entre Espora & Fungo e a persoa contratante que declare ter capacidade suficiente para contratar e ter lido, entendido e aceptado as presentes condicións.

Espora & Fungo, no momento da contratación e nun prazo non superior as vintecatro horas enviará a confirmación do pedido realizado ao enderezo electrónico asociado á conta do contratante.

O contratante terá as presentes Condicións Xerais permanentemente dispoñibles na páxina web. Calquera modificación posterior das presentes Condicións Xerais exporase claramente nun lugar de fácil acceso da páxina web esporaefungo.es. Toda a documentación anteriormente indicada poderá ser impresa e arquivada pola persoa contratante, podendo solicitarse en calquera momento ao Servizo de Atención ao Cliente, mediante correo electrónico enviado. info@esporaefungo.es; ou chamando ó número de teléfono +34 65 90 90 631.

Calquera solicitude de información, ou reclamación que se considere pertinente, poderá dirixirse ao Servizo de Atención ao Cliente nos datos de contacto identificados no parágrafo anterior. O Servizo acusará recibo da reclamación presentada enviando o correspondente xustificante -co código identificativo correspondente- ao enderezo de correo electrónico que deberá facilitarse ao Servizo de Atención ao Cliente para tramitar a reclamación.

2. Obxectivo

Polo presente contrato, Espora & Fungo comprométese a entregar ao contratante o produto que este solicitou a través da páxina web esporaefungo.es a cambio dun prezo determinado e de acordo coas condicións establecidas neste documento.

3. Dereitos e obrigas de Espora & Fungo

3.1. Entrega do produto

Espora & Fungo comprométese a entregar o produto en perfecto estado no enderezo que o contratante indique no formulario de pedido onde consten as condicións particulares que se vinculan a estas condicións xerais. Espora & Fungo non se fará responsable dos erros producidos na entrega cando os datos introducidos pola persoa contratante no formulario de pedido non se correspondan coa realidade ou fosen omitidos.

Salvo que as partes acorden outra cousa, Espora & Fungo entregará o produto cedindo á persoa contratante a súa posesión ou control material, sen demora indebida e nos prazos sinalados na páxina web, que en ningún caso excederán os trinta días naturais contados desde a celebración do contrato.

3.2. Responsabilidade de Espora & Fungo

Espora & Fungo en ningún caso será responsable de:

Os erros, atrasos no acceso por parte do contratante á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitude ou imposibilidade de confirmar o pedido ou calquera anomalía que puidese producirse cando estas incidencias sexan debidas a problemas na rede de Internet, causas de caso fortuito ou forza. maior e calquera outra continxencia imprevisible máis aló da boa fe de Espora & Fungo. En todo caso Espora & Fungo comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo o apoio necesario ao contratante para chegar a unha solución rápida e satisfactoria da incidencia.

Erros ou danos causados ​​por un uso ineficiente do produto e de mala fe por parte do contratante.

O non funcionamento do enderezo de correo electrónico facilitado pola persoa contratante para enviar a confirmación do pedido.

Espora & Fungo ten a absoluta responsabilidade da calidade do produto, aceptando a súa devolución sempre que estes sexan defectuosos ou non cheguen ao contratante en condicións correctas. Espora & Fungo será responsable, neste caso, dos gastos ocasionados como consecuencia de tal devolución sempre que a persoa contratante comunique este feito, (no momento da entrega) nun prazo máximo de catorce días naturais contados desde a data de entrega e o produto non fose consumido nin alterado en ningún caso. Espora & Fungo queda exento de toda responsabilidade en relación con posibles roturas ou defectos do produto producido despois da súa entrega. Ademáis, Espora & Fungo non terá ningunha responsabilidade en relación con ese produto que xa fose consumido ou utilizado sen ningún tipo de incidencia por parte da persoa contratante que pretenda facer unha reclamación.

O contratante, antes de asinar a entrega do pedido, deberá comprobar que o produto se entrega en perfectas condicións, de dar o seu consentimento no momento da entrega, entenderase por ambas partes que o produto foi entregado correctamente e, polo tanto, posible deterioración.prodúcese despois do parto.

O contratante renuncia expresamente a reclamar calquera responsabilidade contractual ou extracontractual polos posibles danos ou perdas derivados do sinalado anteriormente nesta cláusula. En todo caso, a responsabilidade de Espora & Fungo No caso de incumprir o recollido neste convenio nos termos das presentes condicións xerais, limitarase á devolución da cantidade que, se é o caso, a persoa contratante puidera aboar en relación co produto e sempre despois de devolución por parte da persoa contratante do produto en cuestión.

O produto contratado conta coa garantía de conformidade prevista na Lei. Se o produto non se axusta ao contrato, o contratante poderá optar entre esixir a substitución do produto ou, se é o caso, a redución do seu prezo ou a resolución do contrato, nos termos legalmente establecidos.

4. Dereitos e obrigas da persoa contratante

4.1. Pago

O contratante comprométese a aboar o importe do produto efectivamente solicitado na contía e na forma establecidas nestas Condicións.

Este sitio web ten un certificado de seguridade SSL (Secure Socket Layer). Este estándar de seguridade permite a transferencia de datos de forma segura e encriptada entre o usuario e o sitio web. Cando se establece unha conexión segura é porque é certo o seguinte:

O certificado de seguridade garante a autenticidade do sitio web (non é un sitio web falso)

Cifra a información que se transfire desde o navegador do usuario ao servidor web onde está aloxada a páxina.

4.1.1. Importe

A retribución do produto efectivamente solicitado pola persoa contratante será a indicada na páxina web e a que conste en cada momento na solicitude específica da persoa contratante (salvo erro tipográfico ou manifiesto); solicitudes que constituirán as condicións particulares da orde. O prezo do produto que aparece na páxina web está sempre indicado en euros con impostos incluídos.

No caso de producirse un erro no prezo do produto solicitado pola persoa contratante, Espora & Fungo informaralle o antes posible e daralle a opción de volver confirmar o pedido ao prezo correcto ou cancelalo. De non ser posible contactar co contratante, o pedido considerarase anulado e devolveranse integramente as cantidades aboadas, sen dereito a indemnización algunha..

O prezo final completo incluirá: impostos ou taxas, o importe dos incrementos ou descontos que se aplican á oferta e os gastos adicionais -por exemplo, os asociados ao transporte, medios de pago, etc.- que se repercutan no contratante, que será expresamente aceptado pola persoa contratante.

Espora & Fungo emitirá a factura correspondente ao produto contratado na que se detallan todos os conceptos que o integran. A persoa contratante consinte expresamente o envío da factura por vía electrónica, ao enderezo de correo electrónico facilitado ao procesar o pedido. En calquera momento, o contratante poderá comunicar a súa vontade de recibir facturas en soporte papel, mediante comunicación dirixida ao Servizo de Atención ao Cliente.

4.1.2. Métodos de pago

A persoa contratante deberá aboar o importe correspondente ao produto contratado mediante algún dos métodos e procedementos de pago dispoñibles na páxina web de Espora & Fungo ó acepta pagos realizados a través de (Paypal, pago con tarxeta).

O sitio web de Espora & Fungo cumpre cos estándares vinculados aos protocolos SSL. Deste xeito, garante unha transacción segura e privada, garantindo ao cliente iso Espora & Fungo non poderás acceder nin almacenar ningún dato ofrecido polo cliente ao realizar o pago a través do pago TPV virtual.

Os cargos adicionais asociados aos métodos de pago seleccionados deben pagarse e confirmarse de forma independente nos termos indicados no sitio web. PayPal ten custos adicionais asociados.

4.2. Desestimento

O contratante, que teña a condición de consumidor segundo a lexislación vixente, poderá desistir do contrato celebrado en esporaefungo.es, sen necesidade de xustificación, no prazo de catorce días naturais contados desde o día da entrega do último dos produtos incluídos no contrato.

Non será obxecto de desistimento a contratación daqueles produtos que se realicen conforme ás especificacións do contratante e claramente personalizados.

Para exercer o dereito de desistimento, o contratante deberá comunicar a súa decisión de desistir do contrato mediante unha declaración inequívoca a: Espora & Fungo, en Calle Vía Édison 19A, 15890 Santiago de Compostela, A Coruña, o info@esporaefungo.es, indicando que se desiste do contrato e facilitando os seguintes datos: referencia do pedido, data de recepción, nome e apelidos da persoa contratante e o seu enderezo. Tamén poderá utilizar o modelo de formulario previsto na normativa vixente en materia de defensa dos consumidores e usuarios. Se a desistencia se presenta en papel, deberá estar debidamente asinada pola persoa contratante. Para cumprir o prazo, abonda con enviar a notificación antes do seu vencemento.

En caso de desistimento por parte do contratante, Espora & Fungo devolverá todos os pagamentos recibidos, incluídos, se é o caso, os gastos de envío (a excepción dos custos adicionais derivados da elección por parte do contratante dun método de entrega distinto do método de entrega ordinario menos custoso ofrecido pola parte contratante Espora & Fungo), sen dilación indebida. O devandito reembolso realizarase mediante o mesmo método de pagamento utilizado para a transacción inicial, salvo acordo expresamente en contrario. O contratante non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Espora & Fungo poderá reter o reembolso ata a recepción dos produtos ou ata que se presente o xustificante da súa devolución.

O contratante deberá devolver ou entregar directamente os produtos a Espora & Fungo, en Calle Vía Édison 19A, 15890 Santiago de Compostela, A Coruña, sen dilacións indebidas e, en todo caso, no prazo máximo de catorce días naturais contados desde a data en que comunique a súa decisión de desistir do contrato. Considerarase cumprido o prazo se devolve os produtos antes do vencemento do devandito prazo. A persoa contratante deberá asumir o custo directo da devolución dos produtos. O custo da devolución dependerá da empresa de transporte e/ou mensaxería seleccionada pola persoa contratante para devolver o produto.

4.3. Responsabilidade do contratante

O contratante asume todos os riscos de deterioración, deterioración, dano e perda do produto desde o momento en que este foi posto á súa disposición polo terceiro que, por conta de Espora & Fungo, realiza a entrega o produto solicitado.

O contratante será responsable da diminución de valor dos produtos derivada de manipulacións distintas á necesaria para establecer a natureza, as características e, se é o caso, o funcionamento dos produtos.

O contratante comprométese a verificar o bo estado do produto ante o terceiro que, por conta de Espora & Fungo, realiza a entrega o produto solicitado, comprobación que se realizará previamente á sinatura do xustificante de entrega.

5.- Resolución

Espora & Fungo e a persoa contratante poderá rescindir este contrato por calquera das causas establecidas pola lei e en particular polo incumprimento das presentes Condicións Xerais. A resolución do contrato poderá exercerse dirixíndose á outra parte en: o enderezo postal facilitado pola persoa contratante ao contratar o servizo, e no enderezo de Espora & Fungo, identificando debidamente o contrato que se pretende resolver.

6. Dereitos de autor e marca rexistrada

Espora & Fungo informa que o contido, programación e deseño do sitio webesporaefungo.es, están totalmente protexidas polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida calquera reprodución, comunicación, distribución e transformación dos citados elementos protexidos sen o consentimento expreso de Espora & Fungo.

Espora & Fungo poderá utilizar fontes externas para elaborar o seu contido en determinadas ocasións e/ou establecer ligazóns ou hipervínculos a artigos ou informacións de terceiros, sempre citando a fonte. O lexítimo propietario dos dereitos de autor desta información así incluída poderá solicitar a eliminación das citadas referencias en calquera momento.

7. Protección de datos

Os datos facilitados pola persoa contratante de acordo coas presentes Condicións Xerais serán tratados nos termos estipulados na Política de Privacidade publicada na páxina web.

8. Xurisdición e lexislación aplicable

Estas condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes os Xulgados de Santiago para resolver calquera controversia ou conflito derivado das presentes condicións xerais, renunciando expresamente o contratante a calquera outro foro que puidese corresponderlle. Os consumidores poden utilizar a plataforma de resolución extraxudicial de conflitos derivados de contratos de compravenda ou prestación de servizos celebrados en liña, accesible a través da seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/odr.

9. Outros

No caso de que algunha cláusula deste documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a propia finalidade das presentes condicións. Este contrato realízase só en castelán. Espora & Fungo non poderá exercer ningún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non suporá en ningún caso a renuncia a eles salvo que o recoñeza expresamente Espora & Fungo.